Zimska služba

CESTE- RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo temeljem ugovora provodi održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko goranske županije u zimskom razdoblju, ukupne duljine 1.438,80 km, te nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeka, Grada Bakra, Grada Novi Vinodolski i Grada Kastva.

Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/14) utvrđeno je da zimsko razdoblje u pravilu traje od 15.studenog tekuće do 15.travnja sljedeće godine, te da se ceste održavaju u skladu s Izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni programa rada zimske službe donosi upravitelj ceste, na prijedlog izvođača radova redovnog održavanja cesta.

Radovi održavanja u zimskom razdoblju su svi oni radovi koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa uz upotrebu zimske opreme.

Obavijest javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenju i zabrani prometa, te obavijesti o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama osigurava naručitelj putem Hrvatskog auto kluba (HAK).

Zimska služba

Mjesta pripravnosti

Operativno praćenje radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima, rukovođenje, koordiniranje s ostalim nadležnim pojedincima i službama izvan Tehničke ispostave Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste provodi Stožer Zimske službe sa sjedištem na Kukuljanovu.

Stožer zimske službe - shema

Svako mjesto pripravnosti raspolaže potrebnim ljudstvom i mehanizacijom (kamioni opremljeni ralicama i posipačima, specijalna vozila opremljena ralicama i posipačim, snježna freza, utovarivači.

Stupnjevi pripravnosti

Stupnjevi pripravnosti nisu određeni Pravilnikom o održavnju cesta, već samim Izvedbenim programom zimske službe.

I. Pripravnost i dežurstvo podrazumjeva radnje od 0:00 do 24:00 sati radnim danom, subotom, nedeljom i blagdanom u centralnim mjestima pripravnosti prema gore iskazim kapacitetima.

II. Održavanje prohodnost podrazumjeva uvođenje planiranih kapaciteta kada temperatura zraka oscilira oko 0°C, s predvidivom mogućnošću oborina (susnježice ili snijega) te se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može pojaviti poledica, te se po određenom redoslijedu izvode radovi na sprječavanju poledice i čišćenju snijega. 
Kapaciteti održavanja prohodnosti uvode se nakon početka padanja snijega, a kada se ne predviđa dulje trajanje padalina, kao i nakon prestanka padalina u cilju održavanja prohodnosti uz upotrebu zimske opreme.

III. Rad na osiguranju prohodnosti podrazumjeva uvođenje planiranih kapaciteta kada se predviđa intenzivnije i dulje padanje snijega. Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju i čišćenju snijega za što se aktivira sva programom predviđena mehanizacija i radnici u centralnom mjestu pripravnosti, odnosno stalnom ili povremenom mjestu pripravnosti. Nakon prestanka padalina zadržavaju se kapaciteti održavanja prohodnosti.

Dinamika provođenja pojedinih aktivnosti

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je razvrstavanjem cesta u odnosu na razinu prednosti i osiguranje prohodnosti

Zimska služba

 

R.P.
VRSTA JAVNE CESTE
OSIGURANJE PROHODNOSTI
INTEZITET SNJEŽENJA
PROSJEČNI
IZNAD
PROSJEČNI
I. Autoceste i brze ceste 24 sata Osiguranje prohodnosti kolnika, važni jih raskrižja, prilaza većim odmorištima i zaustavnih traka Osiguranje prohodnost jednog prometnog traka i prilaza večim parki ralištima
II. javne ceste s PGDP >4000, priključne ceste, koje povezuju državne ceste s autocestama, prema međunarodnim: graničnim prijelazima, zračnim lukama, morskim lukama, rječnim lukama i trajektinim lukama kojima se ostavruje kontinuitet državne cestovne mreže od 5:00 do 22:00 sata Osiguranje prohodnosti kolnika s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati Osiguranje prohodnosti kolnika s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati
II. županijske ceste, te osobito one koje povezuju državne i županijske ceste s morskim i riječnim lukama županijskog značaja, zračnim lukama, želježničkim kolodvorima, robnim terminalima, izdvojenim građevinskim područjima i lokalitetima ugostiteljsko turističke i sportsko-rekreacijekie namjene..naseljima većim od 300 stanovnika s time da je udaljenost početka naselja od razvrstane ceste veća od 500 m, te važnije lokalne ceste od 5:00 do 20:00 sata Osiguranje prohodnosti kolnika s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati Osiguranje prohodnosti kolnika s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati
IV. Ostale lokalne ceste od 7:00 do 20:00 sata, uskladiti s lokalnim potrebama Osiguranje prohodnosti kolnika s mogućim kraćim zastojima Osiguranje s mogućim zastojima do jednog dana
V. Ostale javne ceste i površine, parkirališta, biciklističke staze Uskladiti s lokalnim potrebama Osiguranje prohodnosti kolnika s mogućim zastojima do jednog dana Osiguranje s mogućim višednevnim zastojima
VI. Ostale javne ceste koje su u zimskom razdoblju zatvorene      

R.P. - Razina prednosti

 

Pod osiguranjem prohodnosti podrazumijeva se da je javna cesta iz I. I II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Iznimno, u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina, prohodnost nije nužno osiguravati na javnoj cesti. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledice na većem području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, te je za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj, Narodne novine br. 145/2013, čl. 193. određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15. 4. iduće godine." (U Primorsko goranskoj županiji obuhvaćena državna cesta D3).

Zimska služba